2005 Be selfish

HAIR :
HAYATO DOBASHI
MAKE :
MIYUKI YOSHIOKA
STYLIST :
TOMOKO MARUO
PHOTO :
YASUTAKA UENO