2006 Blue moment

HAIR :
HAYATO DOBASHI
MAKE :
MIYUKI YOSHIOKA
STYLIST :
NAOKO TSUJI
PHOTO :
YASUTAKA UENO