2007 Black diamond

HAIR :
HAYATO DOBASHI
MAKE :
MIYUKI YOSHIOKA
STYLIST :
YUKO MATSUNO
PHOTO :
YASUTAKA UENO