My Attitude

HAIR :
Hayato Dobashi
MAKE :
Keon Cruz
STYLIST :
Lo VonRumpf
PHOTO :
Satoshi