2019 Spring

2019 Spring
HAIR :
Yusuke Yamakuchi
MAKE :
Riho Tomita
MODEL :
Hannah Okabe
PHOTOGRAPHER :
Mitsugu Sato
STYLIST :
Saki Yamaguchi